Symbole

„In the symbol the world itself is speaking”.
~Carl Gustav Jung

Projekt *Symbole* powstał w 2015 roku w ramach wystawy Pruzzeland-Puzzeland, w której dziesięciu młodych olsztyńskich artystów zmierzyło się z problemem tożsamości regionu w 70-lecie państwowości polskiej na Warmii i Mazurach. Jest efektem moich kilkumiesięcznych wędrówek po Olsztynie, w trakcie których wyszukiwałem materialnych śladów skomplikowanej historii mojego miasta - symboli utrwalonych w starych cmentarzach, pomnikach, architekturze i przestrzeni miejskiej. Zdjęcia zaprezentowane w ramach projektu ukazują na pozór oczywiste symbole, które rozpatrywane w różnych kontekstach (historycznym, społecznym lub politycznym) nabierają nowych treści. Charakterystyczne dla symboli jest bowiem to, że oprócz warstwy typowo wizualnej zawierają w sobie warstwę psychologiczną, na którą składają się treści świadome i nieświadome, indywidualne i kolektywne. Symbol jest więc pewnego rodzaju kodem wizualnym – indywidualnym dla każdego odbiorcy i tworzy tym samym świetny punkt wyjścia do dyskusji. Obecnie projekt obejmuje terytorium województwa warmińsko-mazurskiego.

*Symbols* project was created in 2015 as part of Pruzzeland-Puzzeland exhibition. Ten young Olsztyn based artists came together to face the issue of region's identity in the context of 70 year history of Polish state here. The project is result of my months long exploration of Olsztyn where I was looking for material clues about complex history of my town - footprints lefts at old graveyards, monuments, in architecture and in public space. Photographs show seemingly familiar icons but they gain new depth when considered in historical, social or political contexts. Apart from containing obvious visual part these symbols convey content of psychological nature: conscious and unconscious, individual and collective. Symbol becomes a visual code - unique and personal for each recipient and therefore good conversation starter. In it's current scope project is limited to warminsko-mazurskie region.